ประกันภัย Havico และ Hi-view
ประกันภัย Havico และ Hi-view ของหายจ่ายจริง

ความคุ้มครองสำหรับทรัพย์สินในสถานที่ ที่ติดกล้องวงจรปิด Havico และ Hi-view 

บริษัทสินมั่นคงประกันภัย คุ้มครองสำหรับทรัพย์สินในสถานที่ที่ท่านได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด Havico และ Hi-view (เฉพาะการติดตั้งจากตัวแทนจำหน่ายของ Havico และ Hi-view เท่านั้น) 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทกรมธรรม์ : การประกันภัยโจรกรรม

ควาคุ้มครอง : ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการลักทรัพย์สิน ชิงทรัพย์ ปล้มทรัพย์ต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย รวมถึงทรัพย์ที่ได้ส่งมอบการครอบครองให้กับผู้เอาประกันดูแล ทั้งนี้ไม่รวมถึง ทรัพย์สินของบุคคลอื่น

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง : เฉพาะทรัพย์สินที่อยู่บนสถานที่เอาประกันภัย ที่กล้องวงรจปิด Havico และ Hi-view สามารถบันทึกภาพไว้ได้
เงื่อนไข : ต้องมีภาพเคลื่อนไหวซึ่งบันทึกจากกล้องวงจรปิด Havico และ Hi-view แสดงเหตุการณ์ที่เกิดการโจรกรรม ซึ่งเห็นถึงบุคคลที่ก่อเหตุโจรกกรม และเห็นรูปพรรณสัณฐานของทรัพย์สินที่สูญเสียหรือเสียหาย

ระยะเวลาคุ้มครอง : 1 ปี นับจากวันที่ชำระเงินค่ากล้อง และค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด Havico และ Hi-view (สำหรับผู้ที่มีใบเสร็จใบส่งมอบงาน ผังแสดงจุดที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดและใบรับสิทธิประโยชน์ การประกันภัยโจรกรรมเท่านั้น)

อาณาเขตคุ้มครอง : ภายในเขตประเทศไทย

วงเงินจำกัดความรับผิด : วงเงินจำกัดความรับผิด แบ่งเป็น 3 วงเงิน โดยกำหนดจาก Package คือ 
 1. กล้อง 4 ตัว วงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 2. กล้อง 8 ตัว วงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 3. กล้อง 16 ตัว วงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน :
 1. ติดต่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ฝ่ายสินไหมทดแทน บจม.สินมั่นคงประกันภัย โทร 02-378-7029
 2. เอกสารประกอบในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • ใบเสร็จรับเงิน และใบส่งมอบงาน
 • ผังแสดงจุดที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด
 • ภาพเหตุการณืที่แสดงให้เห็นถึงบุคคลที่ก่อเหตุโจรกรรม และรูปพรรณสัณฐานของทรัพย์สินที่สูญเสียหรือเสียหายซึ่งบันทึกได้จากกล้องวงจรปิด Havico และ Hi-view

ข้อยกเว้น : 
 1. ความสูญเสียหรือความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง
 2. ความเสียหายของกระจก หรือสิ่งประดับบนกระจก หรือข้อความบนกระจก
 3. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เหรียญ ต้นฉบับเอกสารฌฉนดแบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบ หรือแบบพิมพ์ หลักประกันหนี้สินหลักทรัพย์เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร บัตรเครดิต บัตรธนาคารเช็ค สมุดบัญชี หรือ สมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ
 4. ความสูญหรือความเสียหายอันเกิดจากการกระทำ หรือการมีส่วนร่วมโดบบุคคลใดๆ ซึ่งโดยชอบด้วยกฎหมายในสถานที่ตามที่ระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ หรือเกิดจากการกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหุ้นส่วนของผู้เอาประกันภัย กรรมการ หนักงาน ลูกจ้างของผู้เอาประกัน ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองโดยลำพัง หรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น
 5. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอัคคีภัย หรือระเบิด ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม เว้นแต่ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการระเบิดอันมีผลมาจากการเข้าไปในสถานที่เอาประกันภัยโดยการใช้วัตถุระเบิดและมีเจตนาเพื่อที่ จะทำการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์
 6. ความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่สถานที่ตามที่ระบุไว้ในตารางแห่งกรรมธรรม์ถูกทอดทิ้งโดยไม่มีผู้อาศัยอยู่ หรือไม่มีผู้ดูแลรักษาเป็นเวลาเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน
 7. ความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งพบเมื่อตรวจสอบบัญชีสินค้า
 8. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสงคราม(ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่
 9. รถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ ได้แก่รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายรถยนต์ทหราเป็นรถที่เจ้าของมีไว้ใช้ ไม่ว่ารถดังกล่าวจะเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้าหรือพลังงานอื่น   
สายด่วน : 087-055-4919
สายด่วน : 085-912-3437
ID Line : 0804313490
 
 

Member Login

อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
 
Google
กล้องวงจรปิดไร้สาย ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกคน
โทร.02-8036460, Fax 02-8036460 ศูนย์รวมโปรโมชั่นกล้องวงจรปิดทุกยี่ห้อ ไม่ชัดยินดีคืนเงิน 
ติดกล้องวงจรปิดราคาถูก ติดตั้งฟรี บริการติดตั้งกล้องวงจรปิด.com
www.บริการติดตั้งกล้องวงจรปิด.com
บริษัท เคแอนด์เค ซีซีทีวี
31/240 ซ.กาญจนาภิเษก 005/1  แขวงหลักสอง
เขตบางแค  กทม.  10160
โทร.02-8036460, 
Fax 02-8036460
E-mail : kandkcctv@gmail.com
เว็บสำเร็จรูป
×